CZ
EN

Všeobecné podmínky pronájmu techniky

 

Tyto níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí každého předavacího protokolu, který klient podepisuje při převzetí techniky. Protokol obsahuje soupis předané techniky.

Výhrada vlastnictví
Pronajímané zboží je a po dobu pronájmu zůstává ve vlastnictví firmy T.R.I., s.r.o.

Doba pronájmu
Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí přístroje nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajatého zboží včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu doby pronájmu, je toto možné jen na základě písemného požadavku nájemce potvrzeného pronajímatelem.

Termíny předávání pronajatého zboží
Standardní doba vyzvednutí zboží je 9:00 – 12:00 v první den pronájmu. Standardní doba vrácení je 12:00 – 17:00 v poslední den pronájmu. Jiný termín je potřebné dohodnout písemně předem.

Nedodržení doby pronájmu
Pokud dojde ze strany nájemce k pozdnímu vrácení pronajatého zboží, uhradí nájemce pronajímateli nájemné ve výši základní sazby pronájmu zvýšené o 100% za každý započatý den, o který překročí dobu pronájmu.

Seznámení se stavem pronajatého zboží
Podpisem „Protokolu o pronájmu“ potvrzuje nájemce, že přebírá zboží ve stavu, který odpovídá zápisu v tomto protokolu, a že se důkladně a dostatečně seznámil s instalací, obsluhou a údržbou přístroje.

Odpovědnost za škodu
Nájemce přebírá okamžikem podepsání „Protokolu o pronájmu“ odpovědnost za zapůjčená zařízení. Tato odpovědnost končí potvrzením pronajímatele o zpětném převzetí pronajatého zařízení. Tímto potvrzením se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na zapůjčených přístrojích vznikla prokazatelně v době, kdy přístroje byly v držení nájemce.

Náhrada škod
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla. V případě poškození se do škody započítává především ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je zařízení mimo provoz, a cena za opravu včetně ceny náhradních dílů. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu, kdy je zařízení mimo provoz a katalogová cena zařízení podle ceníků platných v den podepsání „Protokolu o pronájmu“. Úhradu škod provede nájemce na základě příslušné faktury pronajímatele do 14 dnů od jejího vystavení.

Úhrada pronájmu a dalších služeb
Pronájem je splatný v okamžiku převzetí zboží nájemcem. Pokud byla předem dohodnuta platba bankovním převodem, zavazuje se nájemce uhradit pronájem v dohodnuté ceně na základě faktury předložené pronajímatelem. Standardní doba splatnosti faktur je 14 dní.

Penále při prodlení s platbou
Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,2% dlužné částky za každý den prodlení.

Sleva při prodeji
Zakoupí-li nájemce do 6-ti měsíců zařízení, které měl pronajato, bude mu při koupi příslušného typu zařízení vráceno 50% jím zaplacené částky za pronájem vztahující se ke konkrétnímu přístroji a to až do výše 30% katalogové ceny pronajatého zařízení.

Technika k pronájmu
T.R.I., s.r.o.
Tiskařská 12
Praha 10 - Malešice
100 00

Tel.: 777 101 413
E-mail: info@tri.cz
 
T.R.I. © 2017