ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto sdělení o ochraně osobních údajů udává, jakým způsobem nakládáme s informacemi a údaji, které nám poskytujete za účelem registrace a účasti na konferenci, kongresu, schůzce či jiné akci (dále jako„Akce“), jíž máte zájem se v roli návštěvníka, řečníka nebo spolupořadatele zúčastnit.

Všechny údaje, jež nám poskytujete (ať už osobně, skrze naše webové stránky, formulář v mobilní aplikaci nebo jiným způsobem) nebo jež uchováváme za účelem a způsobem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zpracováváme v souladu s příslušným právním předpisem ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo ve znění pozdějších předpisů, například Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Kdo je správce údajů?

  Správcem vašich osobních údajů je T.R.I., s.r.o., se sídlem Polní Chrčice 101, 280 02 Kolín, IČ 25605569 (dále jako "T.R.I." nebo "my").

  V případě jakýchkoli požadavků týkajících se osobních dat nebo pro uplatnění práva stanoveného v článku 4 níže nás prosím kontaktujte na e-mailu info@tri.cz.

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme? Za jakým účelem a po jakou dobu?

  Vaše osobní údaje (jako účastníků, autorů nebo spoluautorů abstraktů a řečníků na Akci) zpracováváme v rozsahu určeném službami, které vám poskytujeme, nebo za jiným účelem zpracování, a to:

  • Za účelem registrace na Akci v roli účastníka nebo autora zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, národnost, kontaktní údaje jako adresa, telefon, e-mail, dále datum narození, státní příslušnost, tituly, dosažené vzdělání, oblast činnosti. Na Akci, kterou zajišťujeme, je nutné se nejdříve registrovat. Právní základ takového zpracování tvoří plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Osobní data budou zpracovávána po dobu trvání tohoto smluvního vztahu.
  • Za účelem dodržování povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu, jako zákona o účetnictví nebo daňového zákona (např. pro finanční a fakturační účely) zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, státní příslušnost, telefon, e-mail, způsob úhrady, daňové identifikační číslo. Zpracování vyplývá z dodržování právních povinností, jejichž plnění podléháme. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v konkrétním právním předpisu, nejdéle však 10 let.
  • V souladu s ustanoveními § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vás můžeme kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem propagace našich výrobků či služeb, a to i bez vašeho předchozího souhlasu. Tato obchodní sdělení máte však možnost kdykoliv odmítnout. Nezvolíte-li odmítnutí, budou vaše kontakty pro elektronickou komunikaci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
  • Pro účely zajištění funkčnosti registračního formuláře na našich webových stránkách můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: soubory cookies a další přidružené technické údaje. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nutnou pro zajištění funkčnosti webové stránky (řádově několik dnů či týdnů, v případě potřeby po dobu trvání smluvního vztahu).

 3. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny spolehlivým třetím stranám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, kupříkladu se zpracovateli dat.

  Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit rovněž platebním institucím, a to za účelem provedení plateb za položky spojené s Akcí.

  Vyžaduje-li to zákon, mohou být některé vaše údaje zpřístupněny vládním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení, externím poradcům nebo dalšímu personálu vázanému zachováním důvěrnosti.

 4. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

  Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit, a to emailem zaslaným na adresu info@tri.cz.

  Za určitých podmínek a okolností vaše další práva zahrnují: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či vymazání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo podat na nás, jako správce údajů, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování, typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu explicitně stanovenou příslušným právním předpisem. Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, jsou tyto osobní údaje zpracovávány výhradně po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat nebo omezit. Pokud tak učiníte, přestaneme dané osobní údaje zpracovávat za účelem, k němuž jste poskytli souhlas.

 6. Používání fotografií a videí z Akcí

  Všechny fotografie a videa z Akcí, které vás s vašim vědomím nebo souhlasem zachycují, budou použity výhradně pro potřeby reportování, dokumentace nebo případně za účelem propagace naší společnosti či našich partnerů. Z tohoto použití vám neplyne právo na odměnu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak pokud tak učiníte bez opodstatněného důvodu, máte povinnost uhradit škody, které odebráním souhlasu vzniknou. V případě pořizování fotografií či videí přesahujících výše zmíněné účely, vás požádáme o zvláštní souhlas.

 7. Co se stane, dojde-li ke změnám ve zpracování osobních údajů?

  Veškeré změny v těchto Zásadách pro ochranu osobních údajů vám budou oznámeny prostřednictvím smluvených komunikačních kanálů. Doporučujeme však za účelem zjištění případných změn tyto Zásady pro ochranu osobních údajů pravidelně revidovat.